Cmentarz Komunalny w Radomiu

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ) informuję, iż:

1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cmentarz Komunalny w Radomiu reprezentowany przez Dyrektora

2)kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – sekretariat@cmk.radom.pl

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Zakładu Budżetowego Cmentarz Komunalny – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6)posiada Pani/Pana prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8)podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne