Cmentarz Komunalny w Radomiu

  

INFORMACJA

Dyrektor Cmentarza Komunalnego w Radomiu informuje, że w II-III kwartale 2023 roku przystąpi do realizacji remontów nawierzchni wewnątrz kwatery D9 – Etap II, polegających na ułożeniu w osiach przejść pomiędzy grobami chodników o szerokości około 1 metra (po 50 cm od osi w dwie strony). Obecny stan przejść między grobami powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób odwiedzających Cmentarz, a zabudowa przejść została dokonana bez zgody zarządzającego Cmentarzem.

Wykonanie opisanych wyżej remontów jest konieczne także w celu pełnego dostosowania urządzenia Cmentarza do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r. poz. 284).

Realizacja inwestycji spowoduje konieczność częściowego (do 65 cm od osi alejki w dwie strony) demontażu istniejących utwardzeń znajdujących się w przebiegu nowych chodników, jednakże Cmentarz jako kierujący pracami remontowymi zapewnia, że dopełni wszelkiej staranności, aby ingerencja w istniejące utwardzenia była jak najmniejsza.

Jednakże zwracam się do Państwa jako opiekunów grobu o usunięcie wykonanych utwardzeń w części kolidującej z zamierzonym remontem we własnym zakresie – jeśli oczywiście widzą Państwo taką potrzebę – aby ingerencja wykonawcy przy remoncie nie była potrzebna.

Informacji oraz odpowiedzi na pytania co do szczegółów zamierzonych prac udzieli Dział Utrzymania Cmentarza.