Cmentarz Komunalny w Radomiu

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Cmentarz Komunalny Zakład Budżetowy w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej cmk.radom.pl i bip.cmk.radom.pl

Data publikacji strony internetowej:  2020-10-26

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2024-05-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;

wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-18

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-05-24

Zespół ds. dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na Cmentarzu Komunalnym Zakład Budżetowy w Radomiu funkcjonuje zespół
ds. dostępności z którym może kontaktować się każda osoba ze szczególnymi potrzebami, która chciała załatwić sprawę urzędową i będzie potrzebować wsparcia.

Kontakt z zespołem ds. dostępności:

Anna Pacyna tel. (48) 345 12 60, adres do korespondencji: ul. Ofiar Firleja 45,
26 -600 Radom, e-mail: a.pacyna@cmk.radom.pl;

Renata Figarska tel. (48) 345 12 60 adres do korespondencji: ul. Ofiar Firleja 30,
26-600 Radom, e-mail: r.figarska@cmk.radom.pl;

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt
do: Piotr Rabiniak, tel. (48) 345 12 60, e-mail: admin@cmk.radom.pl, osoby nadzorującej  techniczną dostępność strony.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Brak jest możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. 

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub dowolnego ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu
bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby występującej z żądaniem, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności
lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo alternatywnego sposobu dostępu do ww. informacji, wnoszący żądanie ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku, w którym znajduje się Kancelaria i Kasa prowadzi 1 wejście.

Do wejścia prowadzą dwa schodki. Tuż obok usytuowany jest podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy (parter).

Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostępne są korytarze i pomieszczenia
na parterze.

W budynku brak jest toalety dostosowanej dla osób z dysfunkcją ruchu. Na terenie Cmentarza znajduje się toaleta dostosowana dla osób z dysfunkcją ruchu.

Do wszystkich pomieszczeń budynku oraz na teren Cmentarza można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych czy słabowidzących.

Nie ma możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego. 

Budynek Domu Przedpogrzebowego z salą pożegnań

Wejście bezpośrednio z poziomu „O”. Brak barier uniemożliwiających dostęp.